Gdzie należy udać się po dokumenty?

1. odpis zwykły z księgi wieczystej – wydawany jest przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych (każdy Sąd wydaje odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez inne sądy),

  • opłata sądowa za wydanie odpisu wynosi 30 zł i należy ją uiścić w kasie w budynku Sądu lub przelewem na rachunek Sądu),
  • we wniosku o wydanie odpisu należy podać numer księgi wieczystej wraz z kodem wydziału prowadzącego księgę wieczystą np. kod Wydziału Ksiąg Wieczystych w Kluczborku – OP1U, Wydziału Ksiąg Wieczystych w Oleśnie – OP1L,
  • najbliższy Sąd, w którym można otrzymać odpis z księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych, adres: ul. Katowicka 2, 46-200 Kluczbork, tel. 77 447 0 258,
  • kasa Sądu Rejonowego w Kluczborku znajduje się w budynku przy ul. Katowickiej 2 i czynna codziennie w godzinach:  od 9:30 do 13:00,
  • rachunek bankowy: N.B.P. O/O Opole, nr konta: 42 1010 1401 0053 0822 3100 0000.

2. wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej – wydawany jest przez właściwe Starostwo Powiatowe. Na dokumencie winna znajdować się informacja, że przeznaczony jest on do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,

  • dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluczbork: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokoje nr 10-14, tel. 77 418-52-18 wew. 139-143, 77 418-18-06, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 77 414-21-61,
  • dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Powstańców Śl. 6, 46-300 Olesno, tel. 34 350-41-37.

3. wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych – wydawany jest przez właściwe Starostwo Powiatowe,

  • dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluczbork: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokoje nr 10-14, tel. 77 418-52-18 wew. 139-143, 77 418-18-06, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 77 414-21-61,
  • dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Powstańców Śl. 6, 46-300 Olesno, tel. 34 350-41-37.

4. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości – wydawana jest przez Urząd Gminy właściwy dla położenia nieruchomości.

5. zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku, decyzja o warunkach zabudowy – wydawane są przez Urząd Gminy właściwy dla położenia nieruchomości.
6. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego – wydawane jest w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.