Zakres usług

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2) sporządza poświadczenia;
 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz w Kluczborku Ewa Szydło udziela szczegółowych informacji.

Czynności notarialne polegające na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów – notariusz dokonuje na bieżąco.

Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, a w uzasadnionych przypadkach i na życzenie stron – także w innych terminach i godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.