Czynności notarialne

Dowiedz się w czym może pomóc Ci notariusz. Zapoznaj się z listą czynności notarialnych, które przeprowadzamy w naszej kancelarii

Specjalizacje

Obrót
nieruchomościami

 • umowa sprzedaży
 • umowa darowizny
 • umowa przedwstępna
 • umowa zamiany
 • umowa zniesienia współwłasności nieruchomości
 • umowa o dożywocie
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • umowa deweloperska
 • umowa warunkowa i przenosząca własność nieruchomości
 • ustanowienie hipoteki
 • ustanowienie służebności
 • umowa przeniesienia własności w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (przekształcenie spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu)
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa na rzecz członka spółdzielni

Obsługa
firm

 • umowa spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością
 • statut spółki komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej
 • zmiana umowy spółki lub statutu
 • protokół ze zgromadzenia wspólników spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością
 • protokół z walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej
 • oświadczenie wspólnika o objęciu udziałów lub akcji
 • umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • umowy zbycia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych
 • umowy wniesienia aportów
 • połączenie, podział i przekształcenie spółek
 • umowa sprzedaży przedsiębiorstwa
 • pełnomocnictwo i prokura
 • likwidacja spółek

Prawo
spadkowe

 • testament, w tym testament zawierający zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie, wydziedziczenie, odwołanie testamentu
 • rejestracja testamentu w ogólnopolskim Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
 • poszukiwanie testamentu w ogólnopolskim Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
 • umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • akt poświadczenia dziedziczenia (stwierdzenie praw do spadku)
 • spis inwentarza
 • umowa o dział spadku
 • umowa zbycia spadku

Prawo
rodzinne

 • umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, umowa rozszerzająca wspólność, umowa ograniczająca wspólność)
 • umowa o podział majątku wspólnego
 • umowa alimentacyjna

Inne akty
notarialne

 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1. pkt 4, 5 i 6 KPC
 • pełnomocnictwo
 • oświadczenie o ustanowieniu fundacji
 • umowa użyczenia
 • protokół z przyjęcia depozytu notarialnego (pieniądze, dokumenty)
 • protokół z otwarcia strony internetowej, z treści smsa
 • protokół niestawiennictwa

Poświadczenia

 • poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie
 • poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem
 • poświadczenie czasu okazania dokumentu (daty pewnej)
 • poświadczenie pozostawania przy życiu

Pełen
profesjonalizm

Profesjonalnalista nie tylko zapewnia klientom wysoką jakość usług, ale również wykazuje empatię, cierpliwość i gotowość do udzielenia fachowej porady, budując tym zaufanie klienta

Lista ustawowych czynności notarialnych

Zgodnie z ustawą z dnia 14.02.1991 roku – Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

1) sporządza akty notarialne.
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego.
1c) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem
osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału
małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie.
2) sporządza poświadczenia:
• własnoręczności podpisu.
• uznania podpisu za własnoręczny.
• zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem.
• daty okazania dokumentu.
• pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
3) spisuje protokoły.
4) sporządza protesty weksli i czeków.
5) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane
na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
5a) prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje
związane z tym czynności.
6) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.
7) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych
dokumentów.
7a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami
stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.
8) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz w Kluczborku Ewa Szydło udziela szczegółowych informacji.

Czynności notarialne polegające na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów – dokonywane są na bieżąco.

Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów. W uzasadnionych przypadkach i na życzenie stron – także w innych terminach i godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.