Niezbędne dokumenty

Informacje o niezbędnych dokumentach, potrzebnych do przeprowadzenia czynności notarialnej

Przed dokonaniem czynności notarialnej zachęcam Państwa do zasięgnięcia w tutejszym biurze notarialnym bezpłatnej porady notarialnej, co pozwoli udzielić Państwu niezbędnych informacji, ustalić zakres usługi prawnej, która ma być wykonana, a także rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w Kancelarii Notarialnej w związku z dokonaniem określonej czynności. W tym celu zalecany jest kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy z notariuszem lub innym pracownikiem Kancelarii Notarialnej w Kluczborku, celem upewnienia się, że zgromadzone przez Państwa dokumenty są kompletne i wystarczające do sporządzenia określonej czynności, każda sprawa jest bowiem sprawą indywidualną.


Przy każdej czynności notariusz stwierdza tożsamość osób fizycznych, a zatem konieczne jest okazanie ważnego dowodu osobistego bądź paszportu (karty pobytu).

DO DOKONANIA KAŻDEJ CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ WYMAGANE SĄ:

  • w przypadku osoby fizycznej – imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zameldowania, określenie stanu cywilnego,
  • w przypadku osoby prawnej, spółki osobowej lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG), numer REGON, numer NIP. Członkowie organów wymienionych podmiotów oraz ich pełnomocnicy wskazują dane jak osoby fizyczne.

 


Stawający do dokonania czynności notarialnej (w tym do poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem) powinni mieć ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość (dowód osobisty, paszport, karta pobytu). Z kolei w przypadku osób prawnych lub spółek osobowych dodatkowo niezbędne będzie wskazanie numerów: KRS, REGON, NIP.

W przypadku działania strony przez pełnomocnika, należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa, tj. wypis aktu notarialnego.


Czynności notarialne i niezbędne dokumenty

Zobacz wykazy dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wybranych czynności notarialnych

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku

Niezbędne dokumenty: dane osobowe osoby sporządzającej oświadczenie (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania), odpis skrócony aktu zgonu oraz dane osobowe pozostałych spadkobierców.

Testament

Testament

Niezbędne dokumenty: dane osobowe osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, data urodzenia), dane osoby powoływanej (osób powołanych) do spadku (imiona, nazwisko,...

Umowa o dział spadku

Umowa o dział spadku

Niezbędne dokumenty: aktualny odpis zwykły księgi wieczystej (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – jeżeli została założona), prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w...

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo

Niezbędne dokumenty: dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, stan cywilny), dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres...

Umowa majątkowa małżeńska (tzw. intercyza)

Umowa majątkowa małżeńska (tzw. intercyza)

Niezbędne dokumenty: dane osobowe małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie i numery dowodów osobistych lub paszportów, adresy zameldowania), odpis skrócony aktu małżeństwa, a w przypadku umowy majątkowej zawieranej przed zawarciem związku...

Umowa o podział majątku wspólnego

Umowa o podział majątku wspólnego

Niezbędne dokumenty: dane osobowe stawających lub małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie i numery dowodów osobistych lub paszportów, adresy zameldowania), w zależności od przedmiotu podziału majątku – niezbędne jest przedłożenie...

Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki

Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki

Niezbędne dokumenty: dane osobowe osób ustanawiających hipotekę (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, stan cywilny), aktualny odpis księgi wieczystej dla obciążanej nieruchomości lub...

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji

Niezbędne dokumenty: dane osobowe osoby poddającej się rygorowi egzekucji (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, stan cywilny), umowa zobowiązująca zawarta z wierzycielem (umowa najmu, w tym...

Umowa spółki z o.o.

Umowa spółki z o.o.

Niezbędne dokumenty: dane osobowe wspólników (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, stan cywilny), projekt umowy spółki lub podstawowe jej postanowienia (tj. firma spółki, miejscowość,...

Protokół zgromadzenia spółki kapitałowej

Protokół zgromadzenia spółki kapitałowej

Niezbędne dokumenty: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego spółki lub innego właściwego rejestru (aktualny bądź pełny), ostatni tekst jednolity umowy bądź statutu spółki, porządek obrad zgromadzenia, treść projektowanych uchwał, wskazanie osoby przewodniczącej...

INNE INFORMACJE
Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli zbywający/obciążający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku – jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności – dokonanych po 1 stycznia 2007 roku, przy czym zaświadczenie z urzędu skarbowego, odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia, jest zawsze wymagane.Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia, wówczas zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to przed udaniem się do urzędu skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku.Zaświadczenie z urzędu skarbowego wymagane jest niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku, podatek został uregulowany lub też nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego.Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy, jednakże w przypadku umowy sprzedaży warto zwrócić uwagę na to, aby zbywca wymeldował się z lokalu, będącego przedmiotem umowy, przed zawarciem aktu notarialnego. Uchroni to zbywcę przed koniecznością przeprowadzenia długotrwałej procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, ale się z niego nie wymeldowały. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w umowie.Strony umowy powinny również zadbać o rozliczenie kosztów eksploatacyjnych i zaległych podatków od nieruchomości lub opłat z tytułu użytkowania wieczystego.Podobna sytuacja jak w przypadku wymeldowania dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.