Protokół zgromadzenia spółki kapitałowej

Niezbędne dokumenty:

  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego spółki lub innego właściwego rejestru (aktualny bądź pełny),
  • ostatni tekst jednolity umowy bądź statutu spółki,
  • porządek obrad zgromadzenia,
  • treść projektowanych uchwał,
  • wskazanie osoby przewodniczącej zgromadzeniu,
  • lista obecności.

Czynności i niezbędne dokumenty

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku

Niezbędne dokumenty: dane osobowe osoby sporządzającej oświadczenie (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania), odpis skrócony aktu zgonu oraz dane osobowe pozostałych spadkobierców.

Testament

Niezbędne dokumenty: dane osobowe osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, data urodzenia), dane osoby powoływanej (osób powołanych) do spadku (imiona, nazwisko,...

Umowa o dział spadku

Niezbędne dokumenty: aktualny odpis zwykły księgi wieczystej (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – jeżeli została założona), prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w...

Pełnomocnictwo

Niezbędne dokumenty: dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, stan cywilny), dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres...

Umowa majątkowa małżeńska (tzw. intercyza)

Niezbędne dokumenty: dane osobowe małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie i numery dowodów osobistych lub paszportów, adresy zameldowania), odpis skrócony aktu małżeństwa, a w przypadku umowy majątkowej zawieranej przed zawarciem związku...

Umowa o podział majątku wspólnego

Niezbędne dokumenty: dane osobowe stawających lub małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie i numery dowodów osobistych lub paszportów, adresy zameldowania), w zależności od przedmiotu podziału majątku – niezbędne jest przedłożenie...

Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki

Niezbędne dokumenty: dane osobowe osób ustanawiających hipotekę (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, stan cywilny), aktualny odpis księgi wieczystej dla obciążanej nieruchomości lub...

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji

Niezbędne dokumenty: dane osobowe osoby poddającej się rygorowi egzekucji (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, stan cywilny), umowa zobowiązująca zawarta z wierzycielem (umowa najmu, w tym...

Umowa spółki z o.o.

Niezbędne dokumenty: dane osobowe wspólników (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, stan cywilny), projekt umowy spółki lub podstawowe jej postanowienia (tj. firma spółki, miejscowość,...

Masz dodatkowe pytania?

Możesz skorzystać z formularza i przesłać wiadomość do kancelarii albo umówić się telefonicznie na darmową konsultację.

W naszej kancelarii praktykowane jest wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminu i godziny spotkania z notariuszem.

9 + 14 =