Umowa spółki z o.o.

Niezbędne dokumenty:

  • dane osobowe wspólników (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, stan cywilny),
  • projekt umowy spółki lub podstawowe jej postanowienia (tj. firma spółki, miejscowość, w której będzie mieściła się siedziba spółki, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, łączna liczba udziałów i wartość nominalna jednego udziału, ilość udziałów posiadanych przez każdego ze wspólników i sposób ich pokrycia, opis raportu – jeżeli wspólnik wnosi wkład niepieniężny, czas trwania spółki, przedmiot działalności według PKD, sposób reprezentacji Spółki, dane członków zarządu).

Czynności i niezbędne dokumenty

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku

Niezbędne dokumenty: dane osobowe osoby sporządzającej oświadczenie (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania), odpis skrócony aktu zgonu oraz dane osobowe pozostałych spadkobierców.

Testament

Niezbędne dokumenty: dane osobowe osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, data urodzenia), dane osoby powoływanej (osób powołanych) do spadku (imiona, nazwisko,...

Umowa o dział spadku

Niezbędne dokumenty: aktualny odpis zwykły księgi wieczystej (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – jeżeli została założona), prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w...

Pełnomocnictwo

Niezbędne dokumenty: dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, stan cywilny), dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres...

Umowa majątkowa małżeńska (tzw. intercyza)

Niezbędne dokumenty: dane osobowe małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie i numery dowodów osobistych lub paszportów, adresy zameldowania), odpis skrócony aktu małżeństwa, a w przypadku umowy majątkowej zawieranej przed zawarciem związku...

Umowa o podział majątku wspólnego

Niezbędne dokumenty: dane osobowe stawających lub małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie i numery dowodów osobistych lub paszportów, adresy zameldowania), w zależności od przedmiotu podziału majątku – niezbędne jest przedłożenie...

Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki

Niezbędne dokumenty: dane osobowe osób ustanawiających hipotekę (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, stan cywilny), aktualny odpis księgi wieczystej dla obciążanej nieruchomości lub...

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji

Niezbędne dokumenty: dane osobowe osoby poddającej się rygorowi egzekucji (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, stan cywilny), umowa zobowiązująca zawarta z wierzycielem (umowa najmu, w tym...

Protokół zgromadzenia spółki kapitałowej

Niezbędne dokumenty: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego spółki lub innego właściwego rejestru (aktualny bądź pełny), ostatni tekst jednolity umowy bądź statutu spółki, porządek obrad zgromadzenia, treść projektowanych uchwał, wskazanie osoby przewodniczącej...

Masz dodatkowe pytania?

Możesz skorzystać z formularza i przesłać wiadomość do kancelarii albo umówić się telefonicznie na darmową konsultację.

W naszej kancelarii praktykowane jest wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminu i godziny spotkania z notariuszem.

7 + 5 =